Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

24 May 2016

Niniejszy briefing dotyczy uchwalonej przez Parlament 19 maja 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw ("Nowelizacja"), wprowadzającej m.in. przepisy zapobiegające unikaniu opodatkowania ("Klauzula"). Nowelizacja powołuje również do życia nową instytucje prawną – Radę do Spraw Unikania Opodatkowania, która ma być ciałem wydającym opinie w sprawach czynności unikania opodatkowania. Ponadto, Nowelizacja m.in. dodaje do katalogu decyzji, jakie mogą być wydawane przez ministra właściwego ds. finansów publicznych ("Minister Finansów"), tzw. "opinię zabezpieczającą", która ma służyć uzyskaniu przez podatników ochrony w odniesieniu do uznania danej czynności za czynność unikania opodatkowania (w formie zbliżonej do dotychczasowej indywidualnej interpretacji podatkowej).

Nowelizacja wejdzie w życie w terminie 30 dni od jej opublikowania (tzn. najprawdopodobniej pod koniec czerwca 2016 r.).


 

 

Download PDF