Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Powołanie członka zarządu na kolejne kadencje w sposób dorozumiany

22 October 2015

Brak oznaczenia kadencji członka zarządu w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy jednoczesnym braku wyraźnego wskazania, iż członek zarządu jest powołany na czas nieoznaczony, prowadzi do przyjęcia domniemania, że zgodnie z art. 202 § 1 kodeksu spółek handlowych, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

Download PDF