Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advised Ipopema Securities on the establishment of an up to PLN 500 million bond issuance programme and the first issue of bonds under the programme with a total value of PLN 180 million by Echo Investment

28 December 2022

Clifford Chance advised Ipopema Securities on the establishment of an up to PLN 500 million bond issuance programme and the first issue of bonds under the programme with a total value of PLN 180 million by Echo Investment

International law firm Clifford Chance advised Ipopema Securities on the establishment of a bond issuance programme and the first bond issue under the programme by Echo Investment, a leader on the real estate market in Poland. The Company placed the inaugural issue of 5-year bonds with a total value of PLN 180 million, under a new up to PLN 500 million bond issuance programme. Their interest rate was determined based on the variable WIBOR 6M rate increased by a margin for investors. As part of the programme and in relation to the issue, Ipopema Securities acts as the organiser and exclusive dealer of the issue.

The money obtained from the bond issue will be used to redeem existing bonds maturing in 2024 and, consequently, to further finance business development.

The bonds issued are not secured and will be introduced to trading in the alternative trading system of the Warsaw Stock Exchange.

The Clifford Chance team advising on the transaction included: Miłosz Gołąb and Zuzanna Bartczak.

Clifford Chance doradzała na rzecz Ipopema Securities w związku z ustanowieniem programu emisji obligacji do 500 mln PLN oraz pierwszą emisją obligacji w ramach programu o łącznej wartości 180 mln PLN przez Echo Investment

Międzynarodowa kancelaria Clifford Chance doradzała na rzecz Ipopema Securities w związku z ustanowieniem programu emisji obligacji oraz pierwszą emisją obligacji w ramach programu przez Echo Investment, lidera na rynku nieruchomości w Polsce. Spółka uplasowała inauguracyjną emisję 5-letnich obligacji o łącznej wartości 180 mln PLN, w ramach nowego programu emisji do kwoty 500 mln PLN. Ich oprocentowanie ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. W ramach programu oraz w odniesieniu do emisji Ipopema Securities pełni rolę, między innymi, organizatora i wyłącznego dealera emisji.

Pieniądze pozyskane z emisji obligacji zostaną wykorzystane na wykup istniejących obligacji zapadających w 2024 roku, a w konsekwencji na dalsze finansowanie rozwoju biznesu.

Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone i zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

W skład zespołu Clifford Chance doradzającego w związku z transakcją weszli: Miłosz Gołąb i Zuzanna Bartczak.