Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advised mBank Hipoteczny on its issuance of mortgage bonds

  • en
  • pl
  • Language options

16 December 2019

Clifford Chance advised mBank Hipoteczny on its issuance of mortgage bonds

Clifford Chance advised mBank Hipoteczny on the bank's second-ever foreign issuance of mortgage bonds. The bank placed on the Euromarket a bond issue of 300m euro, maturing in September 2025.

The issuance drew a great deal of interest from investors. During book building, over 1bn worth of bids were collected from over 70 real-money investors (i.e. investment and pension funds). The final book consisted of European investors, predominantly from Germany, Scandinavia and Austria. The bonds were allocated mainly to funds (55%) and banks (28%). The issued bonds are listed on the Luxembourg Stock Exchange.

In order to hedge against the FX and interest rate risk resulting from the issuance of covered bonds denominated in EUR, which will be used to finance a PLN credit portfolio, a specially constructed derivative instrument, consisting in a cross-currency interest rate swap (CIRS) was used. The particularity of this kind of transaction lies in the fact that it cannot be terminated when the issuer becomes insolvent and in securing the counterparty's rights on the same level as the rights of the covered-bond holders by entering the transaction into the register of security of mortgage bonds.

The use of the hedging transaction had a significant impact on Moody's rating – the bond issue was rated Aa3. It is worth adding that this is the first swap of this kind in Poland with an external counterparty and that in Europe only a few similar instruments were used.

The transaction team were led by Grzegorz Namiotkiewicz (Partner and Co-head of the Banking and Finance Practice in the Warsaw Clifford Chance office) and David Dunnigan (Partner in the Capital Markets Practice in London). Further team members included: Grzegorz Abram (Counsel heading the Debt Capital Markets Group in Warsaw), Aleksandra Rudzińska (Senior Associate in that group), Roksana Kałużna (Junior Associate in that same group), Eric Green (Senior Associate in the Capital Markets Practice in London), as well as Ayan Koshal (Senior Associate in that practice). The work on the swap transaction was conducted by Andrzej Stosio (Partner and Co-Head of the Banking and Finance Practice in Warsaw), Aleksandra Rudzińska and Daniel Deacon (Senior Associate in the London Banking and Finance Practice).

Clifford Chance doradzała przy emisji listów zastawnych mBanku Hipotecznego

Kancelaria Clifford Chance doradzała mBankowi Hipotecznemu przy drugiej w historii banku zagranicznej emisji hipotecznych listów zastawnych. Bank uplasował na eurorynku serię listów o wartości 300 mln euro z terminem zapadalności we wrześniu 2025 r.

Emisja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. W trakcie budowy księgi popytu zebrano zapisy na kwotę przekraczającą 1 miliard euro od ponad 70 inwestorów „real money” (tj. funduszy inwestycyjnych i emerytalnych). W ostatecznym kształcie księga składała się z inwestorów europejskich, wśród których dominowali inwestorzy z Niemiec, Skandynawii oraz Austrii. Listy przydzielono głównie funduszom (55%) i bankom (28%). Wyemitowane listy notowane są na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu.

W celu zabezpieczenia ryzyka walutowego i stopy procentowej, wynikającego z emisji listów zastawnych w euro, które sfinansują portfel kredytowy w złotówkach, zastosowano specjalnie skonstruowany instrument pochodny, polegający na wymianie nominałów w różnych walutach oraz przepływów odsetkowych (CIRS – Cross-currency Interest Rate Swap). Specyfika tej transakcji polega na braku możliwości jej zakończenia w przypadku niewypłacalności emitenta oraz zabezpieczeniu praw kontrahenta na równi z posiadaczami listów zastawnych poprzez wpis transakcji do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

Zastosowanie transakcji zabezpieczającej miało istotny wpływ na ocenę agencji ratinowej Moody’s, która nadała wyemitowanej serii listów rating na poziomie Aa3. Warto podkreślić, że jest to pierwsza w Polsce tego typu transakcja z kontrahentem zewnętrznym, a w całej Europie przeprowadzono jedynie kilka podobnych transakcji.

Nadzór nad transakcją sprawował Grzegorz Namiotkiewicz, partner współkierujący Departamentem Bankowości i Finansów Clifford Chance w Warszawie oraz David Dunnigan, partner w Departamencie Capital Markets w Londynie. W skład zespołu weszli również Grzegorz Abram, counsel kierujący Grupą Dłużnych Rynków Kapitałowych w Warszawie, Aleksandra Rudzińska, senior associate w tej grupie, Roksana Kałużna, junior associate w tej samej grupie, Eric Green, senior associate w Departamencie Capital Markets w Londynie oraz Ayan Koshal, senior associate w tym departamencie. W zakresie transakcji swap doradzał Andrzej Stosio, partner współkierujący Departamentem Bankowości i Finansów Clifford Chance w Warszawie, Aleksandra Rudzińska oraz Daniel Deacon, senior associate w londyńskim Departamencie Bankowości i Finansów.