Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Wysiłki ws. taksonomii nie ustają - rozszerzenia rozporzadzenia mają zostać skierowane do konsultacji społecznych

16 August 2021

Od czasu przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu w 2020 roku Unia Europejska jest zdeterminowana, by do 2050 roku osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla. Jednak do realizacji tych ambitnych planów konieczne jest wprowadzenie szeroko zakrojonych zmian regulacyjnych w wielu obszarach, takich jak finansowanie wzrostu gospodarczego, co zostało odzwierciedlone w planie działania w sprawie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego przyjętym przez Komisję Europejską 8 marca 2018 roku.

Jednym w celów przewidzianych w planie działania jest ukierunkowanie przepływów kapitału na zrównoważone inwestowanie celem osiągnięcia zrównoważonego wzrostu sprzyjającemu włączeniu społecznemu. W ramach tych wysiłków przyjęte zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ws. taksonomii (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088), którego celem jest utworzenie systemu jednolitej klasyfikacji zrównoważonej działalności. Innymi słowy Rozporządzenie ws. taksonomii stwarza podstawy do opracowania ogólnounijnego systemu klasyfikacji przewidującego jednolity i zharmonizowany sposób ustalenia, jakie formy działalności gospodarczej uznać można za zrównoważone.

Download PDF