Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Zamówienia in-house po 18 kwietnia 2016 r.

3 March 2016

Unijny prawodawca uznał, że procedury przewidziane w dyrektywach nie powinny mieć zastosowania do zamówień publicznych udzielanych tzw. podmiotom wewnętrznym, czyli podmiotom, nad którymi zamawiający ma pełną kontrolę. Nowe dyrektywy zamówieniowe skodyfikowały w tym zakresie wcześniejsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Tym samym, po latach dyskusji i sporów, ze względu na konieczność transpozycji dyrektyw, polski prawodawca stanął przed koniecznością kompleksowego uregulowania problematyki zamówień in-house w prawie krajowym.

W chwili obecnej projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych przewiduje, że zamawiający będzie mógł udzielać zamówienia swojemu podmiotowi wewnętrznemu w trybie z wolnej ręki.

Download PDF