Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Obowiązkowa dematerializacja akcji i jej wpływ na dokumentację kredytową

18 May 2020

Dnia 30 sierpnia 2019 roku została uchwalona ustawa, którą wprowadzono szereg zmian do kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw, między innymi: (i) obowiązkową dematerializację akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, (ii) ograniczenie prawa akcjonariusza do anonimowości, (iii) ujednolicony sposób zbywania różnych rodzajów akcji oraz (iv) ujednolicone zasady zwoływania walnych zgromadzeń.  Przepisy o dematerializacji nie dotyczą akcji spółek publicznych, które nie mają formy dokumentu i są już zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Download PDF