Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Polska wprowadza podrzędny dług uprzywilejowany (tzw. senior non-preferred debt)

15 February 2019

Polska wprowadziła nową kategorię długu (tzw. podrzędny dług uprzywilejowany) ustawą z dnia 17 stycznia 2019 r. („Nowelizacja”), zmieniającą między innymi ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji („Ustawa o BFG”). Z dniem, w którym Nowelizacja wejdzie w życie, w przypadku upadłości instytucji kredytowej („instytucje”), wierzytelności wynikające z emisji papierów dłużnych będą mogły być klasyfikowane jako wierzytelności „nadrzędne” (tzw. senior preferred debt) albo jako wierzytelności „podrzędne” (tzw. senior non-preferred debt), przy czym te ostatnie będą miały niższy stopień uprzywilejowania niż te pierwsze. Wierzytelność będzie uważana za „podrzędną” tylko wówczas, gdy spełni wszystkie warunki przewidziane w tym celu w Nowelizacji.

Download PDF