Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

15 December 2015

1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1259) ("Nowelizacja") do ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz.U. Nr 99, poz. 919) ("Ustawa"). Nowelizacja wprowadza szereg zmian będących odpowiedzią na oczekiwania sektora bankowego, ułatwiając przeprowadzenie emisji listów zastawnych oraz wprowadzając szereg udogodnień dla ich nabywców. Jednym z celów przyświecających wprowadzeniu Nowelizacji jest ograniczenie ryzyka płynności (oraz stopy procentowej) znajdującego się po stronie banków udzielających kredytów hipotecznych. Ryzyka te wynikają m.in. z faktu, że dotychczas akcja kredytowa dla kredytów hipotecznych była finansowana głównie z krótkoterminowych depozytów, których zapadalność różni się znacząco od długoterminowych aktywów, którymi je finansowano. Sytuacja taka może narażać na potencjalną utratę płynności bank, którego klienci zdecydują się na wycofanie choćby relatywnie niewielkiej części depozytów. Wzrost udziału listów zastawnych (stanowiących długoterminowe źródło finansowania), jako środków pozyskiwania kapitału przez banki, ma spowodować zwiększenie bezpieczeństwa banków oraz ograniczyć ryzyko ich niewypłacalności. Oprócz ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Nowelizacja dokonuje także zmian do innych ustaw, których regulacje są powiązane z emisją listów zastawnych, w tym do ustaw podatkowych i prawa upadłościowego.

Download PDF