Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Polska wprowadza przepisy regulujące zakres kar za naruszenie Rozporządzenia EMIR

10 February 2015

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ("EMIR"), które weszło w życie w połowie 2012 r., zobowiązuje państwa członkowskie UE m.in. do wprowadzenia do krajowego porządku prawnego przepisów określających sankcje za naruszenie postanowień EMIR. O przepisach takich państwa członkowskie miały powiadomić Komisję Europejską do dnia 17 lutego 2013 r. Polska będzie mogła wykonać ten obowiązek dopiero teraz, po tym jak 30 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa nowelizująca m.in. ustawę o obrocie instrumentami finansowymi i ustawę o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, na mocy której do polskiego prawa wprowadzono przepisy, które regulują kwestię sankcji za naruszenie postanowień EMIR.

Download PDF